Algemene Voorwaarden

1. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af te zeggen, anders dienen helaas de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te worden gebracht.
2. Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of kan per consult overgemaakt worden.
3. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien men niet akkoord is met het in rekening gebrachte bedrag dient dit binnen de gestelde betalingstermijn schriftelijk of via e-mail met redenen omkleed kenbaar te worden gemaakt.
4. Eventuele incassokosten als gevolg van een te late betaling worden in rekening gebracht bij de cliënt.
5. Doordat de therapeut / counselor is aangesloten bij de beroepsorganisatie de NFG kan in veel gevallen de kosten van een consult (deels) worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Het door de NFG ter beschikking gestelde overzicht is ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Indien de cliënt vooraf zekerheid wil hebben over mogelijke vergoeding, dan dient hij of zij zelf navraag te doen bij zijn of haar verzekeringsmaatschappij.
6. De therapeut / counselor is gehouden te handelen conform de NFG regelgeving.
7. De cliënt verplicht zich relevante informatie aan de therapeut / coach / counselor te verstrekken.
8. De therapeut / coach / counselor verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
9. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
10. De therapeut / coach / counselor zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
11. De therapeut / coach / counselor mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen verrichten.
12. De therapeut / coach / counselor verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
13. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. 
14. De therapeut / coach / counselor kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut / coach / counselor zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
15. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut / counselor en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
16. Een consult bij betreffende therapeut / coach / counselor vervangt op geen enkele wijze behandeling in het reguliere medische circuit. Raadpleeg bij ernstige fysieke of mentale klachten altijd de huisarts.
17. De cliënt blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor eigen handelen. De behandelaar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor vermeende nadelige gevolgen voortkomend uit een advies of consult.
18. De therapeut / coach / counselor kan geen enkele garantie geven over de effectiviteit van de behandelingen. Derhalve is het uitgesloten om geld terug te vragen indien het gewenste resultaat uitblijft.
19. Tijdens een consult kan de therapeut / coach / counselor de cliënt vragen naar persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administratie en of het cliëntendossier.
David Pacey